Процессуальные основания и процедура замены судьи в гражданском деле - чего следует придерживаться?

• г. Харцызск

Какие должны быть причины и основания соответствующие процессуальному кодексу при рассмотрении гражданского дела для замены судьи (отвода)? Каким образом это делать?

Ответы на вопрос (1):

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР

до статті 20 Цивільного процесуального кодексу України

1. Відповідно до ст. 2, 8 ЦПК, цивільні справи вирішуються на основі закону, за умов, що виключають сторонній вплив на них. Процесуальною гарантією забезпечення безсторонності та об'єктивності суду є право відводу. Можливість заявити відвід суду має забезпечити надійний захист процесу від ймовірного негативного впливу з боку упередженого суду. Метою відводу судді є недопущення до вирішення справи упередженого судді.

2. Підстави для відводу судді можуть мати об'єктивний чи суб'єктивний характер. Об'єктивною підставою для відводу судді є його попередня участь у справі, а саме те, що під час попереднього вирішення цієї справи він брав участь у процесі як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, секретар судового засідання.

Зазначена обставина є безумовною підставою для відводу і у разі її наявності суддя повинен заявити самовідвід. Під попереднім вирішення справи слід розуміти усі випадки, коли справа розглядалася в судовому засіданні незалежно від того, чи завершився її розгляд постановленням рішення суду. Підставою для відводу може бути лише безпосередня участь судді, про відвід якого йдеться, у цій справі.

3. Об'єктивною підставою для відводу є родинні стосунки з особами, які беруть участь у справі. Зокрема, суддя підлягає відводу, якщо він є членом сім'ї або близьким родичем (чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат, сестра, дід, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, член сім'ї або близький родич цих осіб) сторони або інших осіб, які беруть участь у справі.

З цих підстав суддя підлягає відводу і тоді, коли зазначені у ній особи вступили або залучені у справі після початку розгляду справи.

Перелік родичів є виключний. Не має правового значення та не може бути підставою для відводу за ч. 2 коментованої статті кумівство та інші форми соціальної спорідненості осіб.

4. Пряма чи побічна заінтересованість судді у результаті розгляду справи може бути підставою як для відводу, так і для самовідводу. Заінтересованість може мати юридичний або побутовий характер. Юридична заінтересованість судді має місце, якщо від результату вирішення спору у нього виникнуть, зміняться або припиняться певні права або обов'язки. Побутова або фактична заінтересованість полягає в тому, що рішення суду може мати вплив на особисті стосунки судді з оточуючими. Наприклад, суддя може заявити самовідвід з цієї підстави, якщо він або його близькі родичі у тій чи іншій мірі залежні від однієї з сторін.

Якщо заяву про відвід з цієї підстави подає особа, яка бере участь у справі, підстави відводу потребують доказування. Чинним законодавством не передбачено якими саме засобами доказування можуть бути доведені підстави для відводу, зокрема чи допускається доведення обгрунтованості відводу показаннями свідків. Виходячи із сутності судового доказування, яке має на меті переконати суд в існуванні певних фактів, вважаємо, що доказування підстав для відводу, який вирішується самим суддею, не має практичного сенсу, оскільки докази оцінює суддя, якому заявлено відвід. Саме з цієї причини більшість заяв про відвід відхиляється саме через недоведеність. Натомість, якщо з підстав, передбачених п. 2 або 4 частини 1 коментованої статті відвід заявляють іншим учасникам процесу, то доказування підстав для відводу здійснюється в загальному порядку.

В предмет доказування по справі можуть входити обставини, які мають значення для правильного її вирішення, зокрема й ті, що стосуються об'єктивності суду. Тому заявляючи відвід з підстав, які можуть бути доказані іншими засобами доказування, ніж письмові докази, заявник вправі заявити клопотання про виклик свідків, витребування письмових доказів або призначення експертизи.

Для мотивування заяви про відвід з цих підстав заявник повинен володіти достовірною інформацією про особисте життя судді. Це практично неможливо, тому й ця підстава застосовується в реальній судовій практиці нечасто. Якщо відвід з цих підстав все ж заявлено, то він, швидше за все, буде відхилений.

5. Обставинами, що викликають сумнів в об'єктивності та неупередженості судді, можуть бути незаконні дії судді під час розгляду справи, ігнорування законних вимог сторони, створення перешкод для реалізації процесуальних прав, нерівне ставлення до сторін, нетактовна поведінка судді тощо. Для того, що б ці обставини лягли в основу заяви про відвід, вони повинні бути доведеними.

Ця підстава може бути підставою для відводу лише з ініціативи осіб, які беруть участь у справі. Самовідвід з цієї підстави суддя заявити не може, адже у нього не може бути сумнівів у власній об'єктивності чи неупередженості.

Формулювання п. 4 ст. 20 ЦПК України свідчить про те, що підстави для заявлення клопотання про відвід не носять вичерпного характеру.

6. Новелою ЦПК є те, що відсутня така підстава відводу судді, як його участь під час попереднього вирішення цієї справи в якості прокурора, яка мала місце у ЦПК 1963 р. На нашу думку, це недолік коментованої статті.

7. Відвід може застосовуватися як тактичний прийом затягування процесу, оскільки заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті з постановленням ухвали, яка оформляється окремим документом. Окрім того, після задоволення заяви про відвід справа підлягає розгляду новим складом суду.

Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи

1. За наявності підстав, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього Кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід.

2. На підставах, зазначених у статтях 20, 21 і 22 цього Кодексу, судді, секретарю судового засідання, експерту, спеціалісту, перекладачу може бути заявлено відвід особами, які беруть участь у справі.

3. Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивованим і заявленим до початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами. Заявляти відвід (самовідвід) після цього дозволяється лише у випадках, коли про підставу відводу (самовідводу) стало відомо після початку з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами.

Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід

1. У разі заявлення відводу суд повинен вислухати особу, якій заявлено відвід, якщо вона бажає дати пояснення, а також думку осіб, які беруть участь у справі.

2. Заява про відвід вирішується в нарадчій кімнаті ухвалою суду, що розглядає справу. Заява про відвід кільком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів.

Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді)

1. У разі задоволення заяви про відвід судді, який розглядає справу одноособово, справа розглядається в тому самому суді іншим суддею.

2. У разі задоволення заяви про відвід комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів, справа розглядається в тому самому суді тим самим кількісним складом колегії суддів без участі відведеного судді або іншим складом суддів.

3. Якщо після задоволення відводів (самовідводів) або за наявності підстав, зазначених у статті 21 цього Кодексу, неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи, суд постановляє ухвалу про визначення підсудності справи в порядку, встановленому цим Кодексом.

Спросить
Пожаловаться

При рассмотрении дела по иску о взыскании долга ответчик после допроса свидетелей заявил отвод судье на том основании, что судья является родственником друга истца.

Подлежит ли удовлетворению данный отвод? Какие основания для отвода судьи? В какой части судебного разбирательства разрешается вопрос отводов?

Я (ответчик) подала отвод мировому судье за несколько часов до рассмотрения дела и на само рассмотрение не пошла. Судья провела рассмотрение дела и заявления об отводе без меня, только с исцом. По делу приняла заочное решение в пользу исца. По отводу: в удовлетворении отвода отказать, определение обжалованию не подлежит. У меня несколько вопросов:

1. Действительно ли отказ об отводе не подлежит обжалованию?

2. Судья должна была пригласить меня для принятия решения об отводе?

3.Имела ли право судья рассматривать дело без моео присутствия?

Дело было так. Судья в первой инстанции рассматривала мое гражданское дело и мне она отказала. Верховный суд РФ отменила решение этой судьи и направила дело на новое рассмотрение. Затем городской суд восстановил мои нарушенные права. Я подал иск на взыскание судебных расходов. Мой иск рассматривала та судья, которая отказала мне. Я дал отвод судье, она отказала в отводе. Мой иск судья удовлетворила частично, урезала размер иска. Думается, она просто отомстила мне.

Апелляция оставила определение суда без изменения. Сейчас готовлю кассацию.

Законодательство об отводе судьи:

Статья 16 ГПК. Основания для отвода судьи

1. Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он:

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;

2) является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей;

3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.

АПК РФ, Статья 21. Отвод судьи

1. Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он:

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи и его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями настоящего Кодекса является недопустимым;

КАС РФ, Статья 31. Отвод судьи

1. Судья не может участвовать в рассмотрении административного дела и подлежит отводу, если он:

1) участвовал в предыдущем рассмотрении данного административного дела в качестве судьи и в соответствии с требованиями настоящего Кодекса его повторное участие в рассмотрении административного дела является недопустимым; если не принимать во внимание ГПК, то в КАС и АПК строго запрещают судье принимать участие, если судья ранее рассматривала дело.

Мое дело гражданское по ГПК. Как быть и что написать в кассации об отказе в отводе судьи?

Я (ответчик) подала отвод мировому судье за несколько часов до рассмотрения дела и на само рассмотрение не пошла. Судья провела рассмотрение дела и заявления об отводе без меня, только с исцом. По делу приняла заочное решение в пользу исца. По отводу: в удовлетворении отвода отказать, определение обжалованию не подлежит. У меня несколько вопросов:

1. Действительно ли отказ об отводе не подлежит обжалованию?

2. Судья должна была пригласить меня для принятия решения об отводе?

3.Имела ли право судья рассматривать дело без моео присутствия? Заранее спасибо.

При рассмотрении дела по иску о взыскании долга ответчик после допроса свидетелей заявил отвод судье на том основании, что судья является родственником друга истца.

Подлежит ли удовлетворению данный отвод? Перечислите основания отвода судьи. В какой части судебного разбирательства разрешается вопрос отводов?

Увадаемые юристы, каким образом заявляется отвод судье? Какие должны быть для этого обоснования?

Заявил отвод судье, по причине дальнего родства и по причине бесчеловечности (основываясь на пример судьи Халдеева - в подготовительной части судебного заседания (дело слушалось судьей единолично, с участием сторон), после разъяснения подсудимому права отвода, последний заявил отвод председательствующему. Отвод был мотивирован следующим образом: «Я вижу, что Вы пожилой человек, должность Ваша очень важная и ответственная. Значит, Вы должны быть очень серьезным человеком. В то же время я вижу, что у Вас свежевыкрашенные волосы. У меня нет уверенности, что такой человек серьезно подойдет к рассмотрению моего дела».

Председательствующий удалился в совещательную комнату и вынес решение об отклонении отвода, мотивируя это тем, что закон не содержит такого основания для отвода судьи. После оглашения определения подсудимый снова заявил отвод судье, объясняя его следующими мотивами. «Я понимаю, что причина заявленного отвода оскорбительна для Вас. Теперь, когда мой отвод Вами отклонен, у меня появилась уверенность, что Вы сделали это специально, чтобы отомстить мне за нанесенное Вам оскорбление. Я не верю, что после такого оскорбления Вы можете быть объективны и беспристрастны. Любое наказание, которое Вы мне назначите, я приму как месть за мое поведение. Я уверен, что теперь Вы лично прямо заинтересованы в исходе дела, и заявляю Вам отвод по этим основаниям» [Халдеев Л.С. Судья в уголовном процессе: Практ. Пособие. – М.: Юрайт, 2000. С. 88].) примерно так и было, но судья все равно отклонила отвод. Законно ли это?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Законно ли то, что судья при рассмотрении гражданского дела, после двух рассмотренных процессов на третий дает себе отвод, мотивируя что он обращался к истцу, истец работает врачем, представитель истца возражал по самоотводу судьи, после самоотвода этот судья передает дело другому судье и тот в этот же день рассматривает это дело и выносит решение, не уведомив надлежащим образом участвующих в деле лиц о смене судьи которые не явились на процесс. Законно ли это действие судьи?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение