Значимость договора между продюсером и артистом без участия нотариуса при наличии печатей и подписей

• г. Краснодар

Имеет ли силу договор продюсера и артиста (если артист явл. физ.лицом) На договоре стоят печати и подписи сторон, но заключался без нотариуса. Продюсер официально зарегистрированный предприниматель.

Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте. Да такой договор имеет силу.

Спросить
Пожаловаться

Может ли продюсер заключить вместо артиста контракт который несогласен заключать артист?

Как производится расчет суммы которую должен выплатить Артист Продюсеру для получения всех имущественныех авторскиех прав?

ДОГОВIР №

ПРОДЮСЕР: ТОВ "Арт-Агенцiя "BICKOB ТА КОБЗОВ" в особі директора Bicкoвa Д.С., що діє на підставі Статуту, з одного боку, i АРТИСТ: Громадянин (-ка)з іншого боку, обидва далі по тексту СТОРОНИ, а кожний окремо - СТОРОНА, уклали Даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. АРТИСТ доручає, а ПРОДЮСЕР зобов’язується у відповідності до умов цього Договору організувати розробку i постановку естрадно-циркового номера для АРТИСТА а також виконувати дії; спрямовані на ознайомлення потенційних роботодавців з можливостями АРТИСТА з метою організації виступів. При цьому АРТИСТ уповноважує ПРОДЮСЕРА заключати від його імені та за дорученням договори (угоди, додаткові угоди j, таке інше), пов’язані з професійною діяльністю АРТИСТА в якості артиста, з третіми особами i зобов’язується прийняти послуги та оплатити їх у відповідності до умов Цього Договору.

1.2. ПРОДЮСЕР діє виключно в якості представника АРТИСТА, після попередньої згоди АРТИСТА по відношенню до відповідно укладеного договору. Повноваження діяти в якості представника розповсюджуються на всі виступи АРТИСТА в Україні та за її кордоном.

1.3. Повноваження діяти в якості представника надаються АРТИСТОМ тільки ПРОДЮСЕРУ, тобто для включення всіх договорів (угод/додаткових угод i таке інше) з третьою стороною, пов'язаних з професійною діяльністю АРТИСТА i миючих місце як в Україні, так i за кордоном, тільки ПРОДЮСЕР отримує повноваження діяти в якості представника артиста. Зокрема, АРТИСТ не має права один без участі ПРОДЮСЕРА укладати договір з третіми особами.

1.4. До складу послуг ПРОДЮСЕРА за цим Договором входить наступне:

а) розробка режисерської концепції номера;

б) підбір музичного супроводження номера;

в) розро 6 ка костюму (костюмів) та організація їх виготовлення;

г) забезпечення майданчиком для репетицій з необхідною звуко-та свiтло-апаратурою;

д) постановка номеру та проведення репетицій з АРТИСТОМ та/або іншими виконавцями номера до повної відповідності виконання номеру режисерській концепції; е) організація створення відеограми (ролику/ кліпу / реміксу) номеру;

ж) організація створення необхідної кількості копій відеограми;

з) проведення представлення АРТИСТ А потенційним роботодавцям та переговорів з ними для укладення договорів на комерційне використання номеру та найму АРТИСТА в якості професіонала;

i) інші послуги, які сприяють професійній діяльності АРТИСТА.

1.5. Виключне право на розроблений за цим Договором номер належить ПРОДЮСЕРУ. Результат переробки цього номеру в т.ч. зміною назви, зміною костюмів, реквізиту, музичного супроводження. Хореографії, послідовності акробатичних елементів та їх складу (менше ніж наполовину від загального початкового складу) не визнається СТОРОНАМИ як новий номер. Виключне право на створений цирковий номер після закінчення дії цього Договору отримує АРТИСТ за умови, що:

- АРТИСТ виконав свої, обов’язки по оплаті послуг ПРОДЮСЕРА в повному обсязі;

- АРТИСТ виконав усі інші зобов’язання по платежам ПРОДЮСЕРУ, які виникли за цей період.

- передача виключного права оформлена СТОРОНАМИ належним чином.

1.6. Умовою виникнення у АРТИСТА зобов'язань по оплаті є укладання Контракту. Під Контрактом тут i далі розуміється будь-який договір (в тому числі усний) з третіми особами на публічне виконання розробленого за цим Договором, або будь-якого іншого номера (далі по тексту Номера), проведення виступів (гастролей) або на публічне виконання Номеру за трудовим договором та/або будь-яке інше виконання Номеру за винагороду а також на найом.

АРТИСТА в якості професіонала для участі в концертах, виставах, шоу, вар’єте i таке інше.

1.7. Оплату вартості костюму (костюмів) та реквізиту АРТИСТ проводить за власний кошт.

1.8. Витрати на організацію запису відеограми i необхідної кількості копій відеограми несе ПРОДЮСЕР.

1.9. СТОРОНИ зобов'язуються не розголошувати i не допускати розголошення змісту цього Договору третім особам, окрім осіб, що пов’язані з підготовкою та виконанням цього Договору.

2. ВИНАГОРОДА ПРОДЮСЕРА ТА ПОРЯДОК ЇЇ ВИПЛАТИ

2.1. Підставою для оплати послуг згідно П.1.3. цього Договору є укладені Контракти.

2.2. АРТИСТ виплачує ПРОДЮСЕРУ винагороду в розмирі 22% відсотків від повної суми-нетто гонорару (оплати) АРТИСТА за кожним Контрактом (тобто від повної суми оплати за відрахуванням податків).

2.3. ПРОДЮСЕР має право на отримання оплати незалежно від того чи був Контракт укладений при посередництві ПРОДЮСЕРА, чи (неприпустимим чином) самим АРТИСТОМ, чи за посередництвом третьої особи.

2.4. АРТИСТ виплачує винагороду за п.п.2.2.-2.3. цього Договору за всі Контракти, що були укладені впродовж дії цього Договору..'

2.5. АРТИСТ повністю виплачує ПРОДЮСЕРУ винагороду за п.п.2.2.-2.3. цього Договору кожні 6 (шість) місяців дії будь-якого Контракту. Сума оплати розраховується від суми фактично отриманих АРТИСТОМ за Контрактом грошей в будь-якій формі (в тому числі, але не обмежуючись - в формі готівки, кредитної картки, поштового та/або банківського переказу, депозитного банківського рахунку, векселю, натуральної оплати i таке інше).

2.6. Якщо дія Контракту триває менше 6 (шести) місяців, АРТИСТ виплачує винагороду за п.п.2.2.-2.3. цього Договору впродовж 30 (тридцяти) днів з моменту закінчення дії Контракту.

3. ПОРЯДОК ЗДАЧI-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Здача-приймання наданих послуг здійснюється СТОРОНАМИ за актом здачі-приймання в місці знаходження.

ПРОДЮСЕРА.

3.2. Подією, що підтверджує надання послуг за цим Договором є укладання першого Контракту.

3.3. У разі відмови однієї із CTOPIH від підписання акта про це вказується в акті i він підписується другою

СТОРОНОЮ. Акт, підписаний однією СТОРОНОЮ, може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови другої СТОРОНИ від підписання акта є обґрунтованими та були повідомлені іншій стороні шляхом надіслання письмового повідомлення протягом десяти днів з моменту попередження про готовність актів для підпису.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ CTOPIН

4.1. За невиконання та/або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором СТОРОНИ несуть відповідальність згідно цьому розділу та Цивільному кодексу України.

4.2. АРТИСТ за Даним Договором несе додатково таку відповідальність перед ПРОДЮСЕРОМ:

4.2.1. За несвоєчасне повідомлення ПРОДЮСЕРУ про підписання АРТИСТОМ будь-якого Контракту - сплачує ПРОДЮСЕРУ штраф у розмірі 1000 (одної тисячі) гривень.

4.2.2. За ухилення від оплати за будь-який Контракт більш ніж місяць з моменту настання терміну оплатити Контракту згідно розділу 2 Цього Договору, зокрема якщо про цей Контракт стало відомо ПРОДЮСЕРУ від третіх осіб - сплачує ПРОДЮСЕРУ штраф у сумі 100 (ста) відсотків від суми оплати ПРОДЮСЕРУ за цей Контракт.

4.2.3. За ухилення від оплати за будь-який Контракт більш ніж місяць з моменту укладення Контракту, якщо про цей Контракт стало відомо ПРОДЮСЕРУ від самого АРТИСТА – сплачує ПРОДЮСЕРУ штраф у сумі 50 (п’ятдесяти) відсотків від суми оплати ПРОДЮСЕРУ за цей Контракт..

4.2.4. За несвоєчасну оплату за цим Договором АРТИСТ сплачує ПРОДЮСЕРУ пеню у розмірі 0,5 відсотка від неоплаченої суми за кожний день затримки оплати.

4.2.5. За односторонню необґрунтовану відмову від виконання своїх обов’язків протягом дії Даного Договору АРТИСТ сплачує ПРОДЮСЕРУ штраф у розмірі 50000 (п’ятдесяти тисяч) гривень.

4.3. Виконання оплати не звільняє від сплати штрафів, та навпаки - сплата штрафів не звільняє від оплати за цим Договором.

4.4. Якщо надання послу г за цим Договором достроково припиняється з вини або ініціативи АРТИСТА, останній зобов’язаний негайно компенсувати всі витрати ПРОДЮСЕРА, пов’язані з виконанням цього Договору

4.5. ПРОДЮСЕР не несе відповідальності по відношенню до третіх осіб за різні дії АРТИСТА, які наносять шкоду Контракту. АРТИСТ вивільняє ПРОДЮСЕРА від будь-яких домагань на відшкодування збитку з боку третіх,oci6. які витікають із порушення Контракту артистом i пред'являються ПРОДЮСЕРУ.

5. ДIЯ ДОГОВОРУ

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання (з 1 серпня 2005 року) i діє 3 (три) роки. Bсі зобов'язання по оплаті, які виникли впродовж дії Договору на його підставі, діють до повного їх виконання, незалежно від вищезазначеного трирічного Международный фонд «Украина 3000» терміну,

5.2. Термін дії цього Договору автоматично подовжується на п'ять років, якщо жодна з CTOPIH не заявила про його припинення в письмовий формі найменше за 30 (тридцять) днів до закінчення терміну його дії.

5.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю CTOPIH, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. В цій додатковій угоді СТОРОНИ констатують усі наслідки такого розірвання Договору.

6. ПРИЮНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору i не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного в Україні законодавства.

6.2. Неправомірність якогось положення цього Договору не викликає неправомірність Договору в цілому.

6.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори,

протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості СТОРIН з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною i мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані СТОРОНАМИ та скраплені їх печатками.

6.5. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути між СТОРОНАМИ при виконанні цього Договору, СТОРОНИ зобов'язуються вирішати шляхом переговорів. Якщо зі спірних питань не буде досягнута домовленість, будь-яка із CTOPIH може звернутися в суд.

6.6. Цей Договір складений при повному розумінні СТОРОНАМИ його умов та термінології Українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із СТОРІН.

В Воронеже есть студия Ералаш, подписывала с ними договор, в договоре написано договор с участником проекта "СТУДИЯ ЗВЕЗД", а в реквизитах сторон написано: продюсер: ООО "Студия Звезд-Запад" и нет печати (мне сказали есть подпись продюсера) а где стоит подпись так называемого продюсера написано ведущий менеджер. Законно ли все это?

В Воронеже есть студия Ералаш, подписывала с ними договор, в договоре написано договор с участником проекта "СТУДИЯ ЗВЕЗД", а в реквизитах сторон написано: продюсер: ООО "Студия Звезд-Запад" и нет печати (мне сказали есть подпись продюсера). Законно ли все это?

Имеет ли юридическую силу контракт с продюсером музыкального коллектива, если этот контракт подписан с физическим лицом не имеющим никакого официально зарегистрированного вида деятельности в этой сфере и в договоре с ошибкой указан номер паспорта Артиста? В договоре Продюсер является физическим лицом, никаких печатей в контракте нет.

Заранее благодарю за ответ.

Скажите пожалуйста, может ли продюсер, являющийся ПБОЮЛ, заключать соглашение без срока давности (безсрочное) с исполнителем его (продюсера) песен, учитывая тот факт, что автором музыки является исполнитель. Договор был заключен без присутствия нотариуса. По договору исполнитель во многом ущемлен в своих правах. Исполнитель теперь до конца своих дней не имеет права заключать договора с другими продюсерами! Помешать сему факту могут лишь природные катоклизмы или несчастный случай. Могу выслать сам договор. Помогите, пожалуйста! Спасибо!

Мы получаем от зарубежной компании продюсера видео поток, транслируем его в 9 кинотеатрах (города), продаем билеты, передаем 20% от продаж продюсеру. У нас есть ИП. Все уже обговорено с обеих сторон и готово к старту. Компания продюсера все обломала и идет в отказ хочет договор.

Помогите пожалуйста, договор нужен сегодня.

Помогите, пожалуйста, определиться с формой договора между артистом (физик или ИП) и продюсером (ООО, упрощенка). Продюсер организовывает концерты артиста либо за комиссию (агентский договор), или может лучше просто заключить договор с артистом об определенном концерте в определенный день за определенное вознаграждение?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Имеет ли юридическую силу договор об аренде заключенный между физ лицом и юридическим лицом, если стоят только подписи, без печати?

Я являюсь физлицом и недавно заключил договор на оказание услуг с лицом юридическим, имеет ли силу договор если на нем стоят подписи обеих сторон но не имеется печати?

Скажите пожалуйста, имеет ли юридическую силу договор заключённый со Сбербанком России о страховании жизни без синей печати и реальной подписи? (Договор заключали в банке, печать и подпись в договоре напечатаны сразу при распечатке договора, то есть реальной печати и подписи поставленной в момент заключения договора нет)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение